fbpx

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
מאמרים
מאמרים

משכנתא חדשה

הלוואת המשכנתא היא הלוואה מנגד משכון של נכס מקרקעין אשר מאופיינת כהלוואה ארוכת טווח, ובסכומים גבוהים. אזרח ישראלי זכאי לקבל הלוואת משכנתא על פי רגולציית בנק ישראל ובכפוף לתנאי...
מאמרים
מאמרים

הקצאת הון

מהי הקצאת הון? הכסף שניתן ללקוח ע”י הבנק בנוי חלק מהון עצמי של הבנק וחלק מהלוואות ופיקדונות של הלקוחות שלו. הלימות הון הינו מונח בנקאי שמתייחס להון הכולל של...
מאמרים
מאמרים

מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן הוא אחד מסוגי המדדים הממוחשבים והוא מחושב בעזרת טכניקות סטטיסטיות ומשתנה מעת לעת. מדד זה בא למדוד את שינוי במחירים שלסל המוצרים והשירותים...
מאמרים
מאמרים

מחזור משכנתא

מחזור משכנתא – מה זה? מחזור משכנתא הוא קבלת משכנתא חדשה או תחליף/ שדרוג למשכנתא קיימת. במילים אחרות זה לקחת את המשכנתא הקיימת, להכניס אותה ל”סל המחזור” ולקבל במקומה...
מאמרים
מאמרים

מדרגות מס רכישה

בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג -1963, נקבע כי כל אדם שרוכש דירה יחוייב במס רכישה, אדם המחזיק בדירה יחידה יהיה פטור ממס הרכישה בהתאם למדרגות כדלקמן: מדרגות...
  • 1
  • 2
נגישות